Erre figyelj! Ha csak a minimumot fizeted, több millió lehet a visszafizetendő hitelösszeg!

A diákok többségének komoly anyagi terhet jelent a továbbtanulás. Ha nincs többszázezer, vagy önköltséges képzés esetén minimum 1-2 millió forint a tanulmányok folytatásához, megoldást jelenthet a diákhitel. Ráadásul most rekord alacsony kamatlábon lehet hozzájutni. (FÉBÉSZ)

Az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport 2015. évi jelentése szerint, a magyar egyetemisták és főiskolások átlagosan havi ötvenezer forintból élnek. Természetesen ez az összeg emelkedik, ha egy hallgató önköltséges képzést választ, vagy ha például albérletben él. Azonban tanulni érdemes. Statisztikai adatok igazolják, hogy a diplomások átlagosan jóval többet keresnek, mint a diplomával nem rendelkezők, és közöttük a munkanélküliek aránya is alacsonyabb.  

Esély a továbbtanulásra
A hallgatók 2001 óta igényelhetnek diákhitelt, melynek elsődleges célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül anyagi körülményeitől. Egyszerűen lehet igényelni 11 tanulmányi félévre, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt az igénylő és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

Míg a szabad felhasználású (Diákhitel1) diákhitelnél havonta legfeljebb 50.000 forint igényelhető, addig a kötött felhasználású (Diákhitel2) esetében, maximum a képzési költség összege.  

Így igényelhető!
Minden Diákhitellel kapcsolatos ügyintézést a www.diakhiteldirekt.hu felületen kell kezdeményezni, továbbá a 2013/14-es tanévtől az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületeiről (Neptun/ETR) is lehetőség nyílt a Diákhitel igénylésre.

A kitöltött dokumentumot személyesen kell benyújtani a Diákhitel Központtal együttműködő partnerintézményekben, a felsőoktatási intézményben vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatain. 

Nincs egyénre szabott hitelbírálat
A hitel felvételéhez nem kell jövedelem, sem kezes, sem fedezet, csupán, hogy a hitelt igénylő megfeleljen a jogosultsági feltételeknek (lásd: www.diakhitel.hu), így például, hogy felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezzen, ne legyen érvényes szabad felhasználású diákhitel szerződése, magyar állampolgár legyen stb.

A kölcsönt felveheti államilag támogatott és önköltséges képzésben résztvevő hallgató, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul, ha a 40. életévét még nem töltötte be. Míg a Diákhitel1 keretében felvett összeg bármire költhető, felhasználását nem kell igazolni, addig a Diákhitel2 esetében csak képzési költség kiegyenlítésére használható fel. Ez esetben a Diákhitel Központ közvetlenül a hitelfelvevő által megjelölt felsőoktatási intézmény számlájára utalja az igényelt hitelösszeget. 

A diákhitel is hitel!
A tanulmányi évek alatt akár több millió forintnyi tartozás is felhalmozódhat, főleg, mivel mindkét Diákhitel napi kamatozású, ami azt jelenti, hogy a hitelfelvétel első napjától a visszafizetés napjáig, napi szinten halmozódik a tőketartozásra számított kamat. Mindkét hitelkonstrukció esetében a meg nem fizetett kamat minden év végén, december 31-ével tőkésítésre kerül, így aki a Diákhitel felvétele mellett dönt, tisztában kell lennie azzal, hogy a felvett hitelösszeg– folyamatos előtörlesztés nélkül – a visszafizetés megkezdését követően is növekedhet. 

Ennek fényében tehát csak akkor érdemes felvenni, ha más forrás nem áll rendelkezésre a tanulmányok finanszírozásához. Külföldön például általános jelenség, hogy a diákok, főleg nyári időszakban munkát vállalnak tanulmányaik finanszírozásához. Érdemes tehát meggondolni, hogy hitelt veszünk-e fel, vagy diákmunkából próbáljuk fedezni a kiadások egy részét. 

Ilyen alacsony még nem volt!
Míg a Diákhitel 2001-es indulásakor 9,5%, 2009. január 1-jén 11% volt a Diákhitel1 kamata, 2009. július 1-jétől folyamatos csökkenés tapasztalható olyannyira, hogy jelenleg 2,3 százalékban határozta meg a szabad felhasználású Diákhitel1 kamatát a Diákhitel Központ. A kötött felhasználású Diákhitel2 kamatlába az állami támogatás folytán továbbra is fix 2 százalék. 

Amikor már muszáj törleszteni!
A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb a 40. életév betöltését követő 4. hónap 1. napjától kell megkezdeni. A törlesztőrészlet nagyságát a törlesztési kötelezettség kezdetének évében és az ezt követő évében a minimálbér alapján határozzák meg, ezután pedig – tehát a törlesztés harmadik tárgyévétől – főszabályként a két évvel korábbi jövedelem a számítás alapja. 

A törlesztés rendszerét úgy alakították ki, hogy a hitelt felvevők anyagi lehetőségeikhez igazodva, jövedelemarányosan törleszthessenek. A törlesztőrészlet nagysága egyébként minden év január 1-jén módosul és érvényessége az adott év december 31-ig szól. Az aktuális törlesztő részlet összegéről a megelőző év december 15-ig hivatalos levélben küld tájékoztatást a Diákhitel Központ.  További információk találhatók a www.diákhitel.hu weboldalon. 

Ez sincs ingyen!
A diákhitel egy speciális pénzügyi termék, mely után ügyleti kamatot kell fizetni. A már említett tényezők miatt a hitel futamideje, illetve hosszútávra a havi törlesztő részlet nagysága sem határozható meg pontosan előre, továbbá a hitelfelvétel időpontjában azt sem lehet megállapítani, hogy milyen törlesztő részlettel kell számolni a diákévek után. A diák tehát csak abban bízhat, hogy a tanulásba befektetett összeg a diplomával megtérül.

Érdemes ügyelni a befizetési határidőre, ugyanis a késve teljesített törlesztő részlet után késedelmi kamatot kell fizetni. Amennyiben pedig a hátralék eléri a jogszabályban és az Üzletszabályzatban meghatározott mértéket, a Diákhitel Központ köteles szerződést bontani. Ez esetben pedig a kamatokkal növelt teljes hiteltartozást kell egy összegben, 8 napon belül megfizetni. Ha a határidő lejártát követően, nem kerül rendezésre az elmaradás, akkor a teljes hiteltartozás átadásra kerül a NAV  részére, behajtás céljából. 

Ha tehetjük, időben kezdjük el visszafizetni!
A diákhitel törlesztésénél azt se felejtsük el, hogy a minimális törlesztőrészlet annyira alacsony, hogy kezdetben a tőkét alig, vagy egyáltalán nem csökkenti, csak a kamattartozásra hat. Éppen ezért érdemes minél előbb visszafizetni, így havonta a törlesztőrészletnél magasabb összeg befizetésével, vagy előtörlesztéssel. Az időszakonként, nagyobb összeg befizetését jelentő előtörlesztés azért is jó megoldás, mivel ezért külön díjat nem számolnak fel, továbbá ennek összege főszabály szerint közvetlenül a tőketartozást csökkenti. Amennyiben a hallgatónak lejárt tartozása van, ez esetben a Diákhitel Központ az előtörlesztés összegéből jogosult levonni ennek összegét, és csupán az ezen felüli összeget írják jóvá közvetlenül a tőketartozásból.